Sivayogaratnam and Sivayogasarah

(a) Mrgendragama – Jnanapadah (b) Pauskaragama – Jnanapadah (c) Vatulagama – Prasadamantrah (d) Devakalottaram (e) Sarvajnanottaram (f) Sivayogaratnam (g) Matangaparamesvaravrttih by Ramakaonha (h) Sivayogasarah (i) Prasadasatsloki (j) Sadadharadevatastotram (k) Samkrantividhih (l) Catuslokah

Category for each title respectively is

(a) Agama-vidya (b) Agama-vidya (c) Agama-kriya (d) Agama-kriya (e) Agama (f) Saiva-yoga (g) Agama (h) Saiva-yoga (i) Mantra (j) Stotra (k) Smrti-prayoga (l) Prakirna
Agama-kriya