Sivayogasarah, Gorakuasatakam and Yogasaigrahah

(a) Sardhatrisatikalottaravrttih
(b) Sardhatrisatikalottaram
(c) Dvisatikalottaram
(d) Sivayogasarah
(e) Sivasutram
(f) Hathapradipika
(g) Dasakaryam
(h) Daharavidyaprakasika
(i) atmabodhah
(j) Mahavakyavrttih
(k) Sivajnanabodhavyakhya
(l) Pujastavavcttih
(m) Gorakuasatakam
(n) Ekasloki
(o) Yogasaigrahah
(p) Sivajnanasiddhisthapaksadrstaantasangrahah
(q) Patanjalayogasutram
(r) Patanjalayogasutravcttih of Rajamartanda
(s) Patanjalayogaprabha of Yogamani
(t) Samkhyasapta with tika
(u) Yogajam
(v) Cintyam
(w) Devikalottaram

Category of each title respectively is
agama-kriya
agama-kriya
agama-kriya
Yoga
Pratyabhijna
Hathayoga
Saivasiddhanta
Saiva-vedanta
Vedanta-advaita
Vedanta-advaita
Saivasiddhanta
Saivasiddhanta
Hathayoga
Vedanta-advaita
Yoga
Saivasiddhanta
Yoga
Yoga
Yoga
Samkhya
Agama
Agama